Motto: " Den viktigaste samhällsutmaningen vi står inför är att vi alla bidrar till grön hållbar utveckling. För att det ska fungera behöver alla hjälpas åt. Vad jag bidrar med är ett klimatsmart företagande, god arbetsmiljö, god hälsa utan smittspridning genom att bara ge digitaliserad vård till dig utifrån dina behov av röst-tal och språkvård. Vad du bidrar med som kund är att välja och stötta digitalvård som det enda hållbara alternativet. God service och samarbete är ekonomiskt och klimatsmart för ett hållbart samhälle. Det omöjliga blir det tänkbara och det tänkbara blir till slut det nödvändiga, brukar man säga. Det är därför jag har tagit steget från landstingsvärlden och jobbar helt privat. Jag gillar IT utvecklingen som gör det självklart att jobba grönt och klimatsmart i kombination med företagande som är förutsättningen för omställningen till ett grönt hållbart samhälle vi alla behöver."  Vill du läsa mer om grön hållbar utveckling rekommenderar jag Linne´universitetets portal Länk: Kunskapsmiljö Linné: Grön hållbar utveckling | lnu.se

Helena Forne-Wästlund, Verksamhetschef, leg. logoped. Utbildad vid logopedprogrammet, Sahlgrenska sjukhuset 1980 - 1983. Legitimerad logoped 1985. Styrelseledamot och sekreterare Svenska logopedförbundet 1980 - 1985. Många års klinisk erfarenhet inom hela logopediska fältet, Öron-näsa halssjukvård, primärvårdslogopedi BVC, rehabilitering och habilitering. Forskningslogoped som anställd Karolinska institutet (KI)  kombinerat med företagande. Specialistutbildad inom stamning vid Universiteten i Antwerpen och Dublin och examinerad, godkänd vid Sahlgrenskaakademin 2011. Forsknings-och specialistkursseminarierna finns på youtube. Publikationer finns även på Linkedin-profil. Utnämnd till Årets logoped 2010 för sitt kliniska arbete " Logopedins Jerringpris" av Sveriges Stamningsförbund. Metodutveckling röstbehandling Digitala Vårdbesök inom Vårdval logopedi Stockholms  läns landsting 2015-2018. Styrelsemedlem i Privatpraktiserande logopeders förening PLOG från 2016 till nu.

 Vad jag hjälper till med: Specialistvård utredningar och DIREKT behandling till Dig för bästa resultat enligt 1990 - års kvalitetsstandard (Golden standard av logopedbehandlingar där logopeden ger dig direkt behandling utifrån forskning & beprövad erfarenhet) Röstproblem, heshet, globus, rösttransition HBTQ, stamning, barn med försenad & avvikande språkutveckling, uttalsträning, språk-och talträning vid afasi.